-->

Tuesday, November 3, 2009

အနာဂါတ္ဖက္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စု ႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီတပ္မေတာ္

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ (စစ္ေတြ) ေပးပို႔သည္။

အနာဂါတ္ ဖက္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စုအတြက္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေၿခခံဥပေဒစာအုပ္ေတြကို ထုတ္ေ၀ထားႀကသည္မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနၿပီထင္သည္။ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကို အေၿခခံရမည္ဟု ေၿပာႀကေသာသူမ်ားသည္လည္း ယင္းစာအုပ္မ်ားကို ထုတ္ေ၀ေသာသူမ်ားၿဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔အဆိုအရ စစ္အစိုးမွ လက္ညိဳးထိုး ေၿပာၿခင္းမွ လြတ္ကင္းေစေရးအတြက္ ေရးသားရၿခင္းၿဖစ္သည္ဟု နားႏွင္႔ဆတ္ဆတ္ ႀကားဖူးခဲ႔သည္။ မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစ မည္သူကမွ် အတည္မၿပဳႀကေသးေသာေႀကာင္႔ ေၿပာစရာအေႀကာင္း မရွိခဲ႔ႀက။

လြန္ခဲ႔ေသာ အပါတ္က အိႏိၵယမွ မိတ္ေဆြတဦးက ၿပည္ေထာင္စုတပ္ႏွင္႔ အစိုးရဖြဲ႔စည္းေရးအေႀကာင္းကို စာတမ္းတေစာင္ေပးပို႔ၿပီး ေဆြးေႏြးလာသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္မွာလည္း ဖတ္လိုက္ရသည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ က်ြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားေသာ သို႔မဟုတ္ အမွန္တကယ္ၿပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ နိုင္ငံေရးစစ္ေၿမၿပင္ တခုမို႔ ေဆာင္းပါးေရးမိသားၿဖစ္သြားသည္။

အနာဂါတ္ဖက္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ၿပည္ပတြင္လုပ္လို႔မရ။ ၿပည္ပတြင္ လုပ္နိုင္ေသာနည္းလမ္းမွာ ၿပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ ဒီမိိုကေရစီတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းလွ်င္ရသည္။ ၄င္းေနာက္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းလွ်င္ရသည္။

ပထမအခ်က္အေနၿဖင္႔ ၿပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ အဓိကေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္။ ယင္းသို႔ဖြဲ႔စည္းေရးမွာလည္း ခက္ခဲမည္ဟုမထင္ၿမင္ေခ်။ အေႀကာင္းမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ နယ္စပ္ေဒသ တနံတလ်ားမွာ ရွိေနႀကသည္။ ယခုရွိေနေသာ ငါးပါတီအဖြဲ႔ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ဆိုသည္မ်ားမၿဖစ္ရေအာင္ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ဖြဲ႔စည္းရန္လိုသည္။

ဥပမာအားၿဖင္႔ အေနာက္ဘက္ေဒသတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦး ( CNF ) ႏွင္႔ ရခိုင္ၿပည္လြတ္ေၿမာက္ေရးပါတီ (ALP) ကရွိသည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားက CNF ကို ေထာက္ခံႀကသလို ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကလည္း ALPကို ေထာက္ခံႀကသည္။

သည္ေတာ႔ သူတို႔က ၿပည္ေထာင္စုတပ္တြင္ ၀င္ေရာက္မည္ဆိုသည္႔အေရးမွာ ခက္ခဲမွဳရွိေနလိမ္႔မည္မဟုတ္ဟု သံုးသပ္လို႔ရသည္။
တခ်ိန္တည္းမွာ အေရွ႔ဘက္တြင္ရွိေနေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပီပီ လံုး၀ ခက္ခဲမည္မဟုတ္ဟုထင္သည္။ ၿပည္တြင္းတြင္ ႏိုင္ငံလံုးကၽြတ္ညီလာခံကို ေခၚခိုင္းေနမည္႔အစားၿပည္ပတြင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းလက္နက္ကိုင္မ်ား ညီလာခံကို ၿပဳလုပ္ရန္လိုသည္။ ယင္းကမွ ၿပည္ေထာင္စုတပ္ကို စစ္တိုင္းအလိုက္ ခြဲၿခားသတ္မွတ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးစစ္မ်က္နာကို ဖြင္႔လွစ္ရန္သာရွိသည္။

ေကာင္းၿပီ။

ၿပည္ေထာင္စုတပ္ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးၿပီ။

ယင္းတပ္ကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ ရွိကိုရွိလာရမည္ၿဖစ္သည္၊ဆိုေတာ႔ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရကို မည္သို႔ဖြဲ႔စည္းမည္နည္း။

NCGUB က ယခုၿပည္ပတြင္ ရွိေနေသာ အစိုးရၿဖစ္ေနသည္။ လူငါးဦးအစိုးရဟု လူေ ၿပာမ်ားေသာအဖြဲ႔ၿဖစ္သလို ၿပည္ပမွာ ရွိေနေသာ အတိုက္အခံ အခ်င္းခ်င္းႀကားမွာ ေရပန္းစားမွဳမရွိ။ သူတို႔ရွိေနလွ်င္လည္း အေႀကာင္းမဟုတ္၊ သူတို႔ပါ၀င္ၿခင္း၊ မပါ၀င္ၿခင္းမွာ သူတို႔ၿပသနာၿဖစ္သည္။

ၿပည္ေထာင္စုတပ္၏ ဒီမိုကေရစီအစိုးရက ရွိေနေရးသည္သာ အေရးႀကီးသည္။
ၿပည္ပတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ထုႏွင္႔ထယ္ႏွင္႔ အခိုင္အခန္႔ ရွိေနႏွင္႔ၿပီးၿဖစ္သည္။ ယင္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔သည္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း အစိုးရတရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းရမည္ၿဖစ္သည္။

လူမ်ိဳးတမ်ိဳးစီ၏ အစိုးရတရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းေရးမွာ ခက္ခဲလြန္းမည္ဟုမထင္၊ အဘယ္႔ေႀကာင္႔ဆိုေသာ္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးပါတီတိုင္းတြင္ ခိုင္မာေသာပါတီ ရွိေနျပီးၿဖစ္ရာ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ ဆံုးၿဖတ္ႀကရန္သာလိုသည္။

ယင္းသို႔ အစိုးရတရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ၿပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမွဳမ်ားႏွင္႔အတူ ဖြဲ႔စည္းနိုင္ႀကၿပီဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီတပ္မေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာအစိုးရဟု ၿပည္သူအမ်ားက ထင္ၿမင္ယံုႀကည္ေထာက္ခံလာႀကမည္ၿဖစ္သည္။
ထိုနည္းတူ အစိုးရ၏ ဂုဏ္အဂၤါႏွင္႔အတူ ယင္းအစိုးရတိုင္းတြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေၿခခံဥပေဒ ရွိေနရန္အေရးႀကီးသည္။

ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာနိုင္ငံလြပ္လြပ္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ပင္လံုညီလာခံစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ႀကသည္။ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကို အေၿခခံရန္ ေၿပာဆိုႀကသည္မွာ ၿပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားပင္ ၿဖစ္သည္။

ထို႔ေႀကာင္႔ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကို အေၿခခံေသာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္္ပံုအေၿခခံ ဥပေဒမ်ိဳးၿဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာနိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေၿခခံဥပေဒမွာ တန္းတူေရးႏွင္႔ခြဲထြက္ေရးတို႔ကို အတိအလင္း ေဖၚၿပထားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အေၿမာ္အၿမင္ႀကီးမားေသာ နိုင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵေႀကာင္႔ တန္းတူေရးႏွင္႔ ခြဲထြက္ေရးကို ဥပေဒတရပ္အၿဖစ္ ထည္႔သြင္းေရးဆြဲထားခဲ႔ေသာေႀကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔ လက္ခံသေဘာတူခ႔ဲႀကသည္။ ၄င္းမွာ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ၿဖစ္သည္။
ဆိုရလွ်င္ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကို ယခုအခ်ိန္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႀကရန္ အေရးႀကီးသည္။

ဖက္ဒရယ္ကိုမႀကိဳက္ေသာ သူမ်ားထက္ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကို အေကာင္အထည္မေဖၚေဆာင္၀႔ံေသာ သူမ်ားမၿဖစ္မိရန္ အေရးႀကီးရန္သည္။ ယင္းစိတ္ဓါတ္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္မွသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ႏွင္႔ ဗမာလူမ်ိဳးတို႔၏ ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ ခရီးရွည္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေအာင္ၿမင္မွဳမ်ား ရရွိႀကမည္ၿဖစ္သည္။ သို႔ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႔ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရတြင္ ဇြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေၿခခံဥပေဒ မရွိမၿဖစ္အေရးႀကီးသည္။

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးႏွင္႔ ၿပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ရွိလာခဲ႔ၿ႔ပီဆိုလွ်င္ ၿမန္မာ႔နိုင္ငံေရး အေၿခအေနကို တမ်ိဳးတဖံု ေၿပာင္းလဲသြားနိုင္လိမ္႔မည္ထင္သည္။

အဘယ္႔ေႀကာင္႔ဆိုေသာ္ ၿမန္မာနိုင္ငံလြပ္လြပ္ေရး ရရွိၿပီးသည္႔ အခ်ိန္မွစၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္လာခဲ႔ႀကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးရွိလာခဲ႔ၿပီးၿဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူဖက္ကေကာ ေတာ္လွန္သူဖက္ကေကာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြေကာ နိုင္ငံေရးသမားေတြေကာ ေသႀက ေႀကႀက အသက္ေပါင္းမ်ားစြာဆံုးရွုံးခဲ႔ႀကၿပီးၿဖစ္သည္။
ခုအခ်ိန္ထိ တိုက္တံုးခိုက္တံုး ေသတံုးေႀကတံုး၊ နိုင္ငံေရးသမားေတြ ေထာင္ထဲမွာ ႏွိပ္စက္ခံေနဆဲ၊ ေက်ာငိးသားေတြ ဖမ္းဆီးခံေနဆဲ၊ေသေႀကေနႀကဆဲ။

ယင္းၿပသနာမ်ား အဆံုးသတ္ေရးမွာ စုစည္းညီညြတ္စြာႏွင္႔ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ ေပၚေပါက္ေရး ၿဖစ္သည္။ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရေပၚေပါက္ေရးၿဖစ္သည္။

အကြဲကြဲအၿပားၿပား ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တိုက္ေနခိုက္ေနေသးသမွ် မည္သည္႔အခါမ်် နအဖ စစ္အစိုးရကို ၿဖိဳခြဲနိုင္မည္ မဟုတ္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ခုအခ်ိန္မွာ အားလံုးတစုတည္းတိုက္ရေတာ႔မည္။ တစုတည္း ရပ္ ၿပရေတာ႔မည္။ တစုတည္း လဲလဲေသေသ ရွိေနႀကရမည္။

အင္အားခိုင္မာေတာင္႔တင္းေနေသာ စစ္အစိုးရ၏ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ အားသာမွဳကို ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သိရွိလွ်င္ ပိုၿပီးစုစည္းႀကရန္လိုပါသည္။

ခ်ဳပ္ၿပီးေၿပာရလွ်င္ စစ္ကြ်န္ဘ၀မွ ၿမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားေတြကိ္ု ကယ္ထုတ္ခ်င္သည္႔ ဆႏၵရွိသူမ်ား ကြဲၿပားေနေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စုစည္းေပးရန္လိုသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို႔ တည္ေဆာက္ခ်င္သည္ဆိုပါက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအစိုးရရွိေနၿပီး ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ ရွိေနရန္လိုသည္။
ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ ရွိေနက ၿပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ရွိေနရန္လိုပါသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အေကာင္းဆံုးဖ်က္ဆီးနိုင္သည့္ နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းတခုကို ယင္းကဲ႔သို႔ က်င္႔သံုးရန္လိုေနၿပီဟုသာ ေၿပာခ်င္ပါသည္။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ (စစ္ေတြ)

No comments: